JIAB - En del av Ramirent

Bli en del av vårt lag!

Just nu söker vi: Mekaniker Luleå Mekaniker Boden Mekaniker Gällivare Depåarbetare Gällivare

Sök

Historien om de gula Post-it lapparna

När JIAB startades 2011 var tanken att det skulle vara ett litet företag som komplement till de större uthyrningsföretagen. Men så blev det inte.

JIABs delägare

JIAB Hyrcenters delägare Thomas Erixon, Johan Berg och Johan Isaksson.

Johan Isaksson och Johan Berg startade, på idéstadiet, resan tillsammans redan ett par år innan 2011. Med erfarenheter och entreprenörskap från framförallt restaurangbranschen så ville de erbjuda samma höga nivå av servicegrad och kvalité till byggföretagen som till restauranggästen.
Några viktiga punkter skrevs ned på en eller ett par gula ”Post-it lappar”, vilka fortfarande genomsyrar hela verksamheten.

  • Vi ska alltid finnas tillgängliga

  • Vi ska aldrig tacka nej till ett jobb

  • Vi ska alltid vårda våra kundrelationer genom att vara flexibla, personliga och enkla

  • Vi ska entusiasmera och engagera våra framtida arbetskamrater och därmed vara en attraktiv arbetsgivare

  • Vi ska ha maskiner, verktyg och liftar av högsta kvalité

  • Vi ska underhålla våra produkter så kunden alltid får en känsla av nytt

  • Vi ska upplevas och verkligen vara den bästa samarbetspartnern i branschen

 

Från den höstdagen 2011 när den första värmefläkten hyrdes ut från JIAB Hyrcenter i Luleå har ytterligare fyra fullvärdiga depåer öppnats i Piteå, Boden, Kiruna och Gällivare. Redan år 2013 insåg ledningen att byggindustrin behövde ytterligare stöttning utöver bilmaskiner, liftar eller spikpistoler så de startade JIAB Ställningsmontage AB. En verksamhet som idag innefattar 70 ställningsbyggare och 150 000m2 ställning.

Till kommande tioårsjubileum har omsättningen ökat från ett par miljoner första året till närmare en kvarts miljard för 2020. Verksamheten, med såväl JIAB Hyrcenter som JIAB Ställningsmontage AB, sysselsätter idag 150 människor.

Tillväxten och expansionen har varit enorm på dessa snart tio år och frågan är – vad är hemligheten?
Svaret är enkelt, JIAB avviker aldrig från det som ursprungligen ritades ned på de gula ”Post-it lapparna”.

En av de allra första produkterna som inhandlades och hyrdes ut var en värmefläkt som denna.

Kvalitet

Vi har ett brett urval med noggrant utvalda maskiner från säkra och bra leverantörer, där kunskap och service motsvarar våra högt ställda krav. Ständigt förs en vidareutveckling inom företaget där nyheter och kunskap inom branschen följs upp, och där kunden med dess marknad och behov ständigt sätts i fokus.

SÄKERHET

Vi utför servicekontroll vid varje hyrtillfälle, för att skapa säkerhet och trygghet för kunderna som arbetar med våra maskiner. Varje år utförs kontrollbesiktningar av certifierade kontrollorgan. Vi erbjuder även våra kunder utbildningar, bland annat för mobila arbetsplattformar. Vår personal utbildas kontinuerligt för att vi skall kunna följa de lagar och förordningar som gäller.

miljö

Vår målsättning är att kunna erbjuda en helhetslösning som uppfyller eller överträffar kundernas höga krav samtidigt som vi vill värna om allas vår miljö. Vår ambition är att hela verksamheten, såväl JIAB Hyrcenter som JIAB Ställningsmontage, ska drivas med minsta möjliga miljöpåfrestning.

Hållbarhet är ett nyckelord inom företaget och vad kan vara mer hållbart än att hyra istället för att köpa? Genom att hyra de maskiner eller ställningar som kunden behöver så sparas inte bara pengar, de bidrar också till ett mer hållbart samhälle. Att låta oss ta hand om ställningar och maskiner på bästa sätt när de inte är uthyrda innebär också att livslängden på produkterna förlängs – istället för att förbrukas så repareras trasiga produkter och får därigenom nytt liv. Återigen, ett hållbart synsätt i en värld där konsumtionen går på högtryck.

Vidare så drivs hela företagets maskiner och bilar med grön biobränsle. Och vad gäller transporter i vårt avlånga län så samordnar vi alltid utkörningar av material för att på så sätt minska antalet körningar och de utsläpp som följer med det.

Ett annat sätt i vår strävan att få en hållbarare miljö är våra sponsringsprojekt till organisationer och föreningar. Varje år sponsrar vi ett flertal olika och vid urvalsprocessen så är det inte till deras nackdel om de har en plan som gynnar miljön – kan vara direkt eller indirekt till det sponsorstöd som söks. Att stötta projekt som bidrar till ett grönare samhälle känns väldigt värdefullt för oss.

Leva hållbart är inte bara individens ansvar. Vi, såväl stora som små företagare, har alla ett ansvar att värna om vår miljö och verkligen ta klimathotet på allvar.

JIAB - Miljö

Nyservade maskiner på väg till ytterligare ett bygge.

HYRESVILLKOR

Allmänna leverans- och hyresvillkor

Dessa Leverans- och Hyresvillkor skall äga tillämpning såvida de ej har ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna, nedan kallade JIAB Hyrcenter AB (JIAB) respektive Hyrestagaren (HT).

Hyresobjektet avser samtlig förhyrd utrustning, byggmaskiner, byggbodsmoduler eller andra Hyresobjekt till Hyrestagaren inklusive däri av JIAB Hyrcenter AB levererade fasta och lösa installationer och tillbehör.

Hyrestagarens egenhändigt tillförda egendom ingår ej i Hyresobjektet. Hyresobjektet utgör lös egendom. JIAB Hyrcenter AB äger rätt att sätta upp skyltar/dekaler med texter såsom ”Hyrd av JIAB Hyrcenter AB” och ”JIAB Hyrcenter AB” på eller i anslutning till Hyresobjektet.

3.1 Nyttjanderätt
JIAB Hyrcenter AB upplåter till Hyrestagaren en begränsad nyttjanderätt till Hyresobjektet i enlighet med villkoren i Avtalet. ”Avtalet” avser avtalet mellan JIAB Hyrcenter AB och Hyrestagaren om uthyrning av Hyresobjektet. Avtalet kan vara skriftligt, muntligt eller i annan form. Hyresobjektet är och förblir JIAB Hyrcenter AB:s egendom under hyrestiden. Ingenting i Avtalet innebär eller ska tolkas som att Hyrestagaren erhåller äganderätt till Hyresobjektet.

3.2 Begränsningar
Hyresobjektet får inte nyttjas i strid med Avtalet, tillämplig lag, myndighetsbeslut eller på sätt som riskerar att påverka JIAB Hyrcenter AB:s äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikationen på objektet. Vidare får inte HT ändra skriftliga instruktioner eller pantsätta, överlåta, uthyra eller på annat sätt upplåta rättighet till Hyresobjektet till tredje part.

3.3 Hyresberäkning
Hyra avser överenskommet hyresbelopp per dag, per vecka, per månad eller enligt överenskommelse. Hyran är exklusive statlig mervärdeskatt. Helgdagar är normalt hyresfria såvida utrustningen inte är i bruk under dessa dagar. Undantaget är exempelvis värme, avfuktning och annan utrustning som är i drift sju dagar/vecka. Om Hyresobjektet nyttjas mer än en normal arbetsdag (8h) tillkommer skifttillägg om 50% av angiven dygnshyra per extra skift.

3.4 Leverans och hyrestid
Hyrestiden räknas från och med den dag Hyresobjektet enligt Avtalet hålls tillgängligt för avhämtning från JIAB:s depå. Alternativt från den dagen JIAB enligt överenskommelse ombesörjer transport av Hyresobjektet till avtalad plats. Finns ingen bestämd hyrestid för objektet i Avtalet löper hyrestiden till dess att objektet återlämnats till JIAB:s depå alternativt att överenskommelse om avhämtningsdag gjorts. I det senare fallet ombesörjer JIAB transport för avhämtning på anvisad plats. Om Hyrestagaren inte återlämnar objektet på överenskommen dag enligt Avtalet så löper dagshyra på tills objektet är återlämnat.

3.5 Återlämnande av hyresobjekt
Ett Hyresobjekt ska anses återlämnat när retursedel har utfärdats av JIAB. Hyresobjektet ska vara väl rengjort och med hänsyn till normalt slitage i gott skick. Om så inte är fallet är JIAB berättigad att vidta nödvändiga åtgärder för rengöring och/eller reparation. Detta sker på Hyrestagarens bekostnad.

3.6 Undersökningsplikt/reklamation
Hyrestagaren ska i samband med mottagandet av Hyresobjektet och alltid innan objektet tas i drift göra en okulär besiktning och noggrant undersöka Hyresobjektet. Anmärkning ska meddelas snarast till JIAB och har det gått mer än tre dagar från det objektet mottagits så ska Hyresobjektet anses mottaget i fullgott skick.

3.7 Användningsvillkor
Hyrestagaren ska vid användning av Hyresobjektet beakta och efterleva följande villkor:
– HT ska tillse att endast behörig och kvalificerad personal använder Hyresobjektet för vilka det föreligger särskilda handhavandeföreskrifter. Det är HT:s ansvar att tillse att denne fått tillräckliga instruktioner/uppgifter för såväl handhavande som skötsel av aktuellt objekt.
– Hyresobjektet får endast användas på det sätt objektet är till för och i enlighet med tillhörande instruktioner.
– Hyresobjektet ska under hyrestiden förvaras och handhas på sådant sätt att objektet inte utsätts för skador, olovligt nyttjande eller andra former av tillgrepp.
– HT är ansvarig för tillsyn och skötsel av objektet och ska bekosta utbyten av förbrukningsmaterial samt driv-och smörjmedel enligt medföljande instruktioner. Hyrestagaren får dock inte reparera, uppgradera eller förändra något i programvaran utan tillåtelse av JIAB.
– Hyresobjektet får inte, utan meddelande till JIAB, flyttas till andra platser än vad som är överenskommet i Avtalet. JIAB skall ha obehindrat tillträde till den plats där Hyresobjektet finns.

3.8 Ansvar för besiktning
JIAB ansvarar för obligatoriska besiktningar av Hyresobjektet, varvid Hyrestagaren kan behöva och i så fall åtar sig att medverka i nödvändig omfattning. JIAB har rätt att utföra besiktning av Hyresobjektet på Hyrestagarens arbetsplats under normal arbetstid.

3.9 Stöld, skada och förlust
– Vid stöld av hyresobjektet under hyrestiden ska HT genast meddela detta till JIAB samt inkomma med gjord polisanmälan. Fram till att polisanmälan inkommit betalar HT avtalad hyra. På polisanmälan ska det klart framgå vilka hyresobjekt som är stulna. Hyresobjekt som är stulet ska ersättas av HT med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.
– HT ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada ska anmälas till JIAB för beslut om hur Hyresobjektet ska repareras. Objekt som förlorats eller skadats så det inte kan repareras ska ersättas av HT till JIAB motsvarande återanskaffningskostnaden.

3.10 Fel i hyresobjektet
Om hyresobjektet inte fungerar så som det ska och felet inte beror på HT:s handhavande eller uppkommen skada av HT ska JIAB så snart som möjligt ersätta objektet efter att HT reklamerat felet eller bristen. Hyra debiteras inte under period när objektet ej kan användas.

4.1 Allrisk
Hyrestagaren ska under hyrestiden hålla varje Hyresobjekt med allriskförsäkring med försäkringsbelopp som minst motsvarar JIAB:s återanskaffningskostnad för objektet. I annat fall tillkommer skada/-stöld avgift för uthyrda objekt.

4.2 Trafikförsäkring
JIAB ansvarar för och bekostar trafikförsäkring om sådan försäkring krävs för objektet.

4.3 Ansvarsförsäkring
Hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som Hyresobjektet tillfogar person eller egendom. Hyrestagaren skall hålla JIAB skadeslös vid person- och sakskada.

JIAB Hyrcenter AB har rätt att debitera för tillkommande kostnader som kan uppkomma på grund av att någon av punkterna i dessa Allmänna leverans- och hyresvillkor ej är uppfyllda till fullo, såsom exempelvis arbetstid

6.1 Uppsägning av avtal
JIAB äger rätt att omedelbart säga upp hyresavtalet om Hyrestagaren i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor. JIAB äger vidare rätt att omedelbart säga upp Hyresavtalet om HT går i konkurs, ställer in sina betalningar, blir föremål för företagsrekonstruktion, befinns sakna utmätningsbara tillgångar eller annars antas vara illikvid eller på obestånd. Vid nämnda händelser åligger det Hyrestagaren att omedelbart skriftligen underrätta JIAB Hyrcenter AB om detta samt att med företeende av detta avtal för vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om JIAB Hyrcenter ABs äganderätt.

6.2 Uppsägning i förtid
Om Hyresavtalet sägs upp i förtid upphör HT:s rätt att nyttja Hyresobjektet och HT är då skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjektet till JIAB. Om JIAB bedömer att det finns risk att återlämnande inte kommer ske enligt ovan äger JIAB rätt att omedelbart återta Hyresobjektet på HT:s kostnad.

6.3 Återtagande
JIAB har alltid rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande och återta Hyresobjektet på HT:s bekostnad för det fall JIAB bedömer att det föreligger risk för Hyresobjektets förkommande eller förstörelse.

Hyrestagaren svarar strikt för skador på hyresobjektet som ej är att hänföra till normalt slitage. I det fall Hyrestagaren är ersättningsskyldig skall denne ersätta JIAB Hyrcenter AB till återanskaffningsvärdet för den skadade egendomen samt eventuellt tillhörande erforderligt arbete. Om Hyresobjektet vid återlämnandet erfordrar reparationer, sanering och/eller rekonditionering som ej beror på normalt slitage, äger JIAB Hyrcenter AB rätt att utföra dessa arbeten på Hyrestagarens bekostnad.

När JIAB Hyrcenter AB så påfordrar skall Hyrestagaren lämna säkerhet i form av bankgaranti för sina förpliktelser enligt detta avtal i den utsträckning JIAB Hyrcenter AB finner erforderligt, om inget annat avtalats innan ingående av avtal, Säkerhet behöver inte lämnas av svenska staten, kommuner eller landsting.

Hyresobjektet är JIAB Hyrcenter ABs egendom och Hyrestagaren förvärvar ej, på grund av detta avtal, äganderätten därtill.

Tvister angående giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och tvister, som eljest kan uppkomma på grund av avtalet, skall avgöras av allmän domstol med Luleå tingsrätt som första instans.

Om fullgörandet av något av parternas åtagande enligt detta avtal förhindras av omständigheter som parterna ej kunnat råda över skall detta utgöra befrielsegrund för endera parten, som medger tidsförskjutning och befrielse från vite och andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter den avtalade tillträdesdagen. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex månader på grund av viss ovan angiven omständighet, äger vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet till andra parten skriftligen frånträda avtalet.